คอนโด ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 64/1 คอนโด ติดสถานีรถไฟฟ้า

CONCEPT


concape

คอนโดแนวคิดใหม่

"ขยายชีวิต ให้ใกล้อนาคต"

ตอบสนองทุก Life Stye ของชีวิต ให้การเดินทางของคุณสั้นนิดเดียว
Facilities: ครบครันดวยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ตอบโจทยการใชชีวิต อาทิ สระวายน้ำ, Fitness, Steam, ที่จอดรถ ฯลฯ
Unique: การออกแบบคอนโดที่เปนเอกลักษณ
Strengthen: มั่นใจกับโครงสรางที่มั่นคงแข็งแรงของโครงการ
Unit: การแบงฟงกชั่นพื้นที่การใชสอยอยางลงตัว
Relax : สระวายน้ำระบบธาราบำบัด สรางความผอนคลาย
Easy: สะดวกสบายในการเดินทางจากโครงการ ถึง สถานีรถไฟฟา BTS ปุณณวิถี เพียง 3 นาที

INFORMATION


LOCATION

CONTACT US


สำนักงานใหญ่:

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600

โทร :

0-2468-9000

แฟกซ์ :

0-2468-9000

สำนักงานขาย:

ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 64/1

โทร :

090-908-5600

โทร :

02-747-9488